Silent Bob דף קבוצת

 
שם המנחה: אלי קולברג
Silent Bob :שם הרובוט

:חברי הקבוצה
דניאל חדש, ניר בט, אסף שמיר, ארנון יוסף, אורי בן עזר, יובל לוי

היובל - הרצליה

35 :מקום
1150 :תוצאה סופית

:בונוסים העובדים בהצלחה
רהיטים, מכשולים, חזרה והפעלה ע"י צפצפה

:פרטים טכניים

שפת תכנות: אסמבלי
Motorola 68HC12 :סוג המעבד


מקור כוח: ספק כוח


:מוטו הקבוצה

Perfection is reached, not when there is no longer anything to add, but when there is no longer anything to take away.[email protected] :דואר אלקטרוני         ,בעלי אתר זה לא ישאו באחריות כלשהי לכל נזק, כספי או אחר
שייגרם במישרין או בעקיפין משימוש במידע המצוי באתר זה

כל הזכויות שמורות לאסף פוניס, גיא יונה ואלי קולברג ©
אין להעתיק תכנים מאתר זה ללא רשות בכתב ממנהלי האתר

אתר זה נצפה באופן מיטבי ברזולוציית 1024X768