Jaquar דף קבוצת

 
שם המנחה: חיים דריבין
Jaquar :שם הרובוט

:חברי הקבוצה
רותם בר, אסף רשף, יהונתן קפרא, אילייה סוגולוב

על יסודי משגב, משגב

15 :מקום
515.3 :תוצאה סופית

:בונוסים העובדים בהצלחה
חדר אקראי, מכשולים, חזרה, ללא כבל והפעלה ע"י צפצוף

:פרטים טכניים

C :שפת תכנות
mrc11 + mrsx01 | 68hc11 :סוג המעבד

:חיישנים
שבעה חיישני מרחק, חיישן מציאת נר, חיישן מיקרופון
Line Detection GPD12 -ו

מקור כוח: 20 סוללות
סוג הנעה והיגוי: דיפרנציאלית קדמית - 3 גלגלים

[email protected] :דואר אלקטרוני         ,בעלי אתר זה לא ישאו באחריות כלשהי לכל נזק, כספי או אחר
שייגרם במישרין או בעקיפין משימוש במידע המצוי באתר זה

כל הזכויות שמורות לאסף פוניס, גיא יונה ואלי קולברג ©
אין להעתיק תכנים מאתר זה ללא רשות בכתב ממנהלי האתר

אתר זה נצפה באופן מיטבי ברזולוציית 1024X768